// Algemene voorwaarden

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VEMAMED B.V. en haar klanten, en op alle aanbiedingen die VEMAMED B.V doet.

2. Terminologie

2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Vemamed en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Vemamed
2b Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen